กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน.... ยินดีต้อนรับ..ครับ


 
 
 
 
 
   
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 14 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
-แผนการดำเนินงาน- [ 4 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
 
นว 0023.2/ว3687 การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว03694 การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว3698 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3739 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว3695 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/03748 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 03807 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.4/ว 3729 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ส.ส. [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 3812 แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขญัวปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 3818 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเเดือนมีนาคม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 3817 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสังเคราะห์เบี้ยย้งชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 เดือนมีน่คม2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 3811 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 3829 การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว0023.5/ว03836 แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3837 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3842 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 023.3/ว03843 เร่งการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศฯ 2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/3594 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก [ 15 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/3591 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน งวดที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/3593 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2562 ]     
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว554  [ 12 ก.พ. 2562 ]
หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว0935  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 5 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 5 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสำราญ [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสำราญ [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหล [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวัด - [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายวังซ่าน [ 4 ก.ย. 2561 ]

 
 
อบต.ชุมตาบง สอบถามครับ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 710  ตอบ 2
อบต.ชุมตาบง ช่วยด้วย (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 1133  ตอบ 5
   
อบต.วังม้า ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดให [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในกิจกรรมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 691 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากและค่าธรรมเนียมรถยนต [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 690 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนารุ่นที่ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 689 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 688 เรื่อง การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFM [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 687 เรื่อง การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบ็คโฮขนาดเล็ก จำนวน 1 รายการ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ฯ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ข [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะเคียนเลื่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพกา [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ตะเคียนเลื่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการการบริหารจัดการขยะ อบรมติดตาม [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่สิงห์ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 
   
 

ปลาร้าบอง

ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนา

 
 
 
เว็บไซต์ อบต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 7943  ตอบ 48  
ชวนชาวอบต.คลายเครียด (27 ม.ค. 2556)    อ่าน 3295  ตอบ 4  
ขอเบอร์ติดต่อ (26 พ.ย. 2561)    อ่าน 194  ตอบ 0  
ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (1 มิ.ย. 2560)    อ่าน 486  ตอบ 0  
ถนน (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 1089  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่ง (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 911  ตอบ 3  
เมื่อไรอบต.วังซ่านจะมีการจัดการขยะที่ดี (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 773  ตอบ 2  
หนึ่งจังหวัด หนึ่งทะแลสาป (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 684  ตอบ 0  
มีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.วังซ่านจริงหรือเปล่า (8 ก.ย. 2557)    อ่าน 1410  ตอบ 2  
หางานขับรถพัฒนาฝีไม้ลายมืออย่างเต็มที่ (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 863  ตอบ 0  
รู้ทันน้ำ แก้น้ำท้วม (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 778  ตอบ 1  
เรียน ท่านนายก อบต (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 2287  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 1516  ตอบ 1  
มาถึงบ้านแล้ว (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 1676  ตอบ 3  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ (17 พ.ย. 2556)    อ่าน 1188  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 

       
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-292-111 โทรสาร : 056-292-111
จำนวนผู้เข้าชม 4,426,905 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2551
จัดทำโดย : NAXsolution.com