ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังซ่าน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 22 เม.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256280,079306,569282,107123,567--------792,322
2561100,101111111111111117,27497,57180,55780,65295,68259,53858,90291,83179,219117,080198,6051,177,024
256036,65858,65184,24389,71284,65682,239105,847121,70483,83377,44597,059101,5371,023,584
ยอดยกมาตั้งแต่ 29 ก.ย. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,197,558
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,795,372
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2551
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี