กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป


 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน.... ยินดีต้อนรับ..ครับ


 
 
 
 
 
   
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 14 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
-แผนการดำเนินงาน- [ 4 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
 
นว 0023.3/ว 08905 ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.4/8893 ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....... [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.4/8909 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.4/8910 เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8972 การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี ๒๕๖2  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8965 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8973 การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อ ในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8966 การขอจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8968 แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น ประจำปี 2562 รอบที่ 2  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8970 ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8975 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.1/ว8961 การประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.1/ว8961 การประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว0023.3/ว9011 การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว8757 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว8755 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว8753 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว8759 ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563  [ 18 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว8754 ประชาสัมพันธ์การรับเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ระดับภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 18 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว8763 แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 19 เม.ย. 2562 ]     
 
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 [แบบตอบรับ]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค.  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/7678-7748 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form สน.บถ. มท 0809.4/ว1569  [ 17 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1570  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 สน.บถ.  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสายพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1543 [แบบตอบรับ สถจ.] [แบบตอบรับ อปท.]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.5/ว1542  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ (คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย) กศ. มท 0816.5/ว1541  [ 11 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กยผ. มท 0815.4/ว1531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1518  [ 11 เม.ย. 2562 ]
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 14 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 14 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เพิ่มเติม) [ 14 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 5 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 5 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสำราญ [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสำราญ [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหล [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวัด - [ 4 ก.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายวังซ่าน [ 4 ก.ย. 2561 ]

 
 
อบต.สายลำโพง ขอเชิญประชุมปลัดอบต.นครสวรรค์ (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 1826  ตอบ 1
อบต.บ้านแก่ง โครงการน้ำเกษตร (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 48  ตอบ 1
   
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอม [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยร่วม วันที่ 18 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายช [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยร่วม โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยร่วม โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ห [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 1491 นค [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชายธง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จ านวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชายธง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายดับเพลิง [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจัดซื้อคร [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬา ทับกฤชใต้คัพ ครั้งท [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง อ.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการการแข่งขันกีฬาทับกฤชใต้คัพ ครั้ง [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
   
 

ปลาร้าบอง

ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนา

 
 
 
เว็บไซต์ อบต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 8077  ตอบ 48  
ชวนชาวอบต.คลายเครียด (27 ม.ค. 2556)    อ่าน 3336  ตอบ 4  
สอบถามตำแหน่ง (28 มี.ค. 2562)    อ่าน 970  ตอบ 4  
ขอเบอร์ติดต่อ (26 พ.ย. 2561)    อ่าน 237  ตอบ 0  
ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (1 มิ.ย. 2560)    อ่าน 521  ตอบ 0  
ถนน (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 1112  ตอบ 1  
เมื่อไรอบต.วังซ่านจะมีการจัดการขยะที่ดี (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 824  ตอบ 2  
หนึ่งจังหวัด หนึ่งทะแลสาป (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 699  ตอบ 0  
มีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.วังซ่านจริงหรือเปล่า (8 ก.ย. 2557)    อ่าน 1462  ตอบ 2  
หางานขับรถพัฒนาฝีไม้ลายมืออย่างเต็มที่ (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 919  ตอบ 0  
รู้ทันน้ำ แก้น้ำท้วม (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 818  ตอบ 1  
เรียน ท่านนายก อบต (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 2316  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 1556  ตอบ 1  
มาถึงบ้านแล้ว (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 1714  ตอบ 3  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ (17 พ.ย. 2556)    อ่าน 1254  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 

       
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-292-111 โทรสาร : 056-292-111
จำนวนผู้เข้าชม 4,920,619 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2551
จัดทำโดย : NAXsolution.com