รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
   
 
 


นายจรินทร์ เรือศรีจันทร์
ประธานสภาฯ
 


นายธงชัย เจริญสุข
รองประธานสภาฯ


นายอุดม บุญทอง
เลขานุการสภาฯ
 
 


นางประไพร รักเขตร์กิจ
สมาชิก อบต. หมู่1


นางบุญมี แก้วสุขา
สมาชิกสภา หมู่2


นายสายชล ไตรยงค์
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นายสมศักดิ์ พฤษสุภี
สมาชิกสภา หมู่3


นายพยุง บุญศิริ
สมาชิกสภา หมู่3


นางกัลยา ชลาสินธ์
สมาชิกสภา หมู่4