รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
   
 
 
 
 
ประชาชนตำบลวังซ่าน ส่วนใหญ่อาศัยการคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยใช้เส้นทางสาย ลาดยาว - เขาชนกัน ในการสัญจรระหว่างตำบลกับอำเภอ
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ, ลำคลอง จำนวน 11 สาย

หนองน้ำ จำนวน 1 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย ,ทำนบ จำนวน 31 สาย

บ่อน้ำตื้น จำนวน 155 สาย

บ่อบาดาล จำนวน 301 สาย

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 29 สาย

สระน้ำเก็บน้ำ จำนวน 16 สาย
 
ตำบลวังซ่าน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ประเภทแหล่งน้ำ ได้แก่

อ่างกักเก็บน้ำห้วยหินลับ เป็นหนองน้ำขนาดกลาง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาน้ำจืด

อ่างกักเก็บน้ำฝายป้าไข่ เป็นหนองน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด

อ่างกักเก็บน้ำธารมะยม แห่งที่ 1 เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด

อ่างกักเก็บน้ำธารมะยม แห่งที่ 2 เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด

อ่างเก็บน้ำบ้านคลองม่วง เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาด 10 ไร่