รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
   
 
 


นายอุดม บุญทอง
ปลัด องค์การบรีหารส่วนตำบลวังซ่าน


นายอเนก ฟักผล
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
 
 


นายวีรภัทร จิรธนภูมิ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวนิรดา ทัพชัย
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน


จ่าสิบเอกขรรจร ประดับทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางฐนิชา สระดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนวกมล หมวดมะหิงษ์
นักทรัพยากรบุคคล


นายอภิเดช เสือทุเรียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานป้องกันฯ)


นางสาวยุพา เนียมสุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ